موضوع :بررسی میزان مشارکت روستاییان در توسعه               

فهرست

 طرح مسئله  * ادبیات تحقیق* چارچوب نظری *  فرضیات  *روش شناسی * تعریف عملیاتی   مدل سازی*   شاخص سازی *  طیف سازی * پرسشنامه * منابع                                                                                                                                              

 طرح مسئله

           چرا بعضی از مردم در طرح های توسعه مشارکت نمی کنند ؟      

بیان مسئله واهمیت آن

مشارکت جزئی از مفاهیم اصلی جامعه شناختی و یک واقعیت اجتماعی است . بدون مشارکت مردم در امر توسعه به موفقیت چندانی نمی توان رسید . بطور کلی مشارکت یک حرکت آگاهانه ، فعال ، آزاد و یک رفتار اجتماعی و گروهي است و باید بدانیم که معلول چه عوامل اجتماعی است . بعد از انقلاب با تشکیل نهاد هایی چون جهاد سازندگی و شورای اسلامی ، فعالیت های زیادی را با مدیریت جهاد و همکاری شورا و مشارکت مردم در ساختن مسجد ، پل ، تسطیح اراضی ، آسفالت ، مدرسه سازی ، خانه بهداشت ، آب رسانی ، تلفن و... صورت گرفت .حال سوال اینجاست که چطور می توان زمینه های مشارکت مردم را ایجاد کرد وچه عواملی در میزان مشارکت آنها موثر است.

اگر اجرای طرح های توسعه همراه با برنامه ریزی و سازماندهی باشد در جلب مشارکت مردمی موثر است ؟

آیا میزان رضایت مردمی ازطرح های توسعه می تواند در میزان مشارکت آنها موثر با شد ؟

آیا میزان همبستگی واتحاد واعتماد در بین مردم می تواند درمیزان مشارکت آنها موثر باشد ؟

آیا نقش افراد و پايگاه اجتماعی شان در میزان مشارکت آنها موثر است ؟

آیا توجه به پایگاه اجتماعی خاص درطرح های توسعه در انگیزه مشارکت مردم موثر است ؟ این تحقیق یک تحقیق خاص و جامع می باشد  که میزان مشارکت به عنوان متغير وابسته است که عوامل مختلفی که بر روی آن تاثیر گذار است بررسی می کند . هدف از این تحقیق شناخت عوامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادي تاثیر گذاربرمیزان مشارکت روستاییان در امر توسعه و طرح های عمرانی است . این تحقیق در حوزه جامعه شناسی توسعه می باشد .

ادبیات تحقیق

 در رابطه با موضوع مورد نظر مشارکت در توسعه روستایی وعوامل موثر بر آن تحقیقاتی از جنبه های گوناگون صور ت گرفته است . در زیر به برخی از این تحقیقات که در کشور خودمان صورت گرفته اشاره می کنم که در هر یک از آنها به بررسی عوامل متفاوتی در جنبه های گوناگون مشارکت پرداخته اند که از برخی لحاظ باموضوع مورد بررسی مرتبط می باشند .

- ازکیا ،مصطفی وغفاری ،غلامرضا، بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارت اجتماعی سازمان یافته روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان،اقتصاد کشاورزی وتوسعه،سال نهم،شماره36،زمستان 1380)

در این مقاله رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستاییان بررسی شده است .در آغاز از خاستگاه های نظری دو مفهوم انسجام اجتماعی و مشارکت سازمان یافته بحث شده و سپس چگونگی سنجش عملی آنها و آزمون تجربی پیوند بین این دو متغییر در حوزه مورد مطالعه ،بررسی گردیده است .آثاری نظری و تجربی ،بر وجود نوعی رابطه متعامل بین این دو متغیر گواهی می دهد . انسجام اجتماعی در قالب سه شاخص گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر ،میزان تعامل اجتماعی و میزان نزاع در بین روستاییان سنجش شده و مشارکت اجتماعی سازمان یافته از طریق مولفه های عضویت مشارکتی ،موقعیت مشارکتی ،مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیم گیری مورد سنجش قرار گرفته است با بررسی رابطه بین دو متغیر مورد مطالعه،مشخص شده است که در سطح اطمینان 99در صد،همبستگی معنیداری به میزان 41 درصد در بین آنها وجود دارد .

- محمودیان ،حسین ،بررسی میزان ومدل مشارکت روستاییان در طرحهای عمرانی دهستان پشتکوه شهرستان سمنان ،پایان نامه کار شناسی ارشد ،تهران،تربیت مدرس 1369)

این بررسی در ده دهستان پشتکوه شهر استان سمنان در مورد طرحهای اجراشده در دهه (1360،1370)انجام گرفت .میزان اعتماد روستاییان به مجریان طرح ها –  میزان ارتباط روستاییان با مجریان- میزان آگاهی روستاییان – میزان تاثیر طرح های عمران بر زندگی افراد جو دموکراتیک ،وضعیت اقتصادی افراد –میزان عدم وابستگی به دولت – آگاهی قبلی در مورد طرحها – میزان رفاه و سن اشتغال افراد.

نتایج به دست آمده از این تحقیق :به استثنای شغل وسن هر چه بر میزان متغیر های مستقل ،میزان ارتباط روستاییان با مجریان ،میزان آگاهی ،میزان وابستگی به دولت ،وضعیت اقتصادی ،اعتماد ،انگیزه روستاییان افزوده شود به همان میزان مشارکت روستاییان افزایش می یابد . ترتیب مشاغل از نظر اهمیت و بالا بودن میزان مشارکت عبارتند از : کارمند،کاسب،دامدار،کشاورز ،کارگر .

- عنفی ،محمد ، بررسی عوامل موثر در مشارکت روستاییان در طرح توسعه روستایی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبائی/ دانشکده علوم اجتماعی.

در این پایان نامه مشارکت در وهله اول یک رفتار اجتماعی است .چگونگی اجتماعی بودن آن مبحثی است که باید مورد بررسی قرار گیرد و از آنجا که مشارکت بر اساس یک رابطه متقابل استوار است رفتار اجتماعی است . رفتار اجتماعی عملی است که عامل با توجه به انتظارات افراد دیگر آن را انجام می دهد .عوامل مختلفی موجود و مشوق مشارکت هستند که به نوبه خود در توسعه و عمران نقش موثری دارند این عوامل عبارتند از :مردم ،زمینه حرفه ای ،توان وقابلیت های فردی ،شرایط خاص فرهنگی و اجتماعی ،نیاز به تغییر کردن انطباق و قبولی وضع جدید .

- ملک محمودی ،ایرج /مشارکت / ماهنامه جهاد /سال (1361)

در بررسی  که انجام داده موانع مشارکت را به سه دسته تقسیم کرد که عبارتند از:

 1- موانع عملی شامل برنامه ریزی متمرکز ،مکانیزمهای ناقص عرضه ،فقدان هماهنگی محلی ،نامناسب بودن تکنولوژی پروژه ،بی ربط بودن محتوای پروژه ،فقدان ساختار های محلی و....

2- موانع فرهنگی :شامل فرهنگ سکوت ،کم کاری ،خود کاری ...

3- موانع ساختاری :در اکثر کشور ها روابط حاکم قدرت و تولید ارزشهای عقیدتی که بدانها مشروعیت می بخشند موانع ساختاری جدی بر سر راه و رونق مشارکت مردم ایجاد می کنند .این ساختار ها و ایدئولوزی ها ضد مشارکت هستند زیرا به تداوم دسترسی نابرابر به ثروت و قدرت اجتماعی و کنترل آنها کمک فاحشی می کنند و موجب شکست بسیاری از ابتکارات محلی در تشکیل مشارکت می شوند.

- بیات، مجتبی ،فوق لیسانس جامعه شناسی ،راهبرد های توسعه مشارکتی یکپارچه منطقه ای ،اینترنت

 راهبرد های توسعه روستایی در ایران نیز با آمیزش عناصر تشکیل دهنده راهبرد ها ،شامل گفتمان ارتقا بخشی سطح زندگی روستاییان ،شرایط زمانی و مکانی حضور چند دهه ای دولت در روستا و لزوم مشارکت روستاییان حاصل می شود . برای رفع محرومیت از روستا ،مشارکت کامل روستاییان و توجه به خصوصیات کالبدی ،اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی وسیاسی ضروری می باشد .همچنین برنامه ریزی منطقه ای با مدیریت واحد و عاملیت روستاییان و متمرکز کردن تمام فعالیت ها به دستگاهی واحداما قابل انعطاف پذیری برای اجرا در بستر های متفاوت و با ویژگی های کالبدی ،اقتصادی و....نسبتا مشابه با محوریت مشارکت نهادمند روستاییان می تواند بازدهی لازم را داشته باشد . تشکیل سازمان مرکزی توسعه مشارکتی یکپارچه و منطقه ای روستا جهت هماهنگی بر نامه های توسعه روستا با سیاست های کلان ملی ،تاثیر مفیدی در پایان بخشیدن به کار مراکز متعدد تصمیم گیرنده و اجرا کننده دارد . آموزش روستاییان نیزبرای مجاب کردن آنها در مشارکت می تواند مفید  می باشد . 

- برادر بهروان /مجموعه مقالات کنفرانس مشارکت ،اهداف وضرورت ها و انگیزه های مشارکت مردم /ناشر دفتر مرکزی جهاد کشاورزی /مهر( 1365)

در این مقاله که به بررسی چگونگی مشارکت وعوامل موثر بر روند مشارکت پرداخته از جمله عوامل تاثیرگذار بر مشارکت را عوامی اجتماعی دانسته تا عوامل اقتصادی و این را زمانی دانسته که اجرای طرح ها با سنت ها وآداب ونگرش های مردم در تعارض باشد . از جمله مواردی که می توان به آن اشاره کرد 1- بی سوادی  2- ناهمگونی اجتماعی  3- رقابت وچشم هم چشمی  4- سنت گرایی 5- تعصب  6- مشکل انطباق یا عادت جدید 7- عدم اعتماد واحتیاط کاریرا ذکر کرده است .

چار چوب نظری تحقیق

دراین تحقیق ازایده های زیر تاثیر گرفته شده است .

کائوتری جهت ایجاد بستر سازی های مناسب برای مشارکت مردم حداقل چهار شرط عمده را لازم می داند که باید هنگام هر گونه تلاش و کوشش برای نهادی کردن مشارکت ،در نظر گرفته شوند 1- ایدئولوژی مشارکت (بعد هنجاری )،2- نهادی های مشارکتی (بعد سازمانی )3- اطلاعات کافی و 4- امکانات مادی و تخصصی لازم . به نظر وی ایدئولوژی مشارکت باید حداقل تقسیم عادلانه در آمد و امکانات را مورد تایید قرار دهد چرا که بدون تقسیم عادلانه قدرت واقتصاد ، امکان مشارکت واقعی طبقات پایین وجود نخواهد داشت وزمانی که تقسیم عادلانه صورت بگیرد اعتماد شکل گرفته وهمبستگی بیشتر می شود .. شرط دوم کائوتری برای ایجاد نهاد های مخصوص مشارکت است این نهاد ها در هر کشوری تحت تاثیر دسته ای از عوامل ،از قبیل جهت گیری ایدئولوژیک ، ساختار اجتماعی ، سابقه تاریخی ، و جمعیت شناسی شكلي متفاوت می یابد .اما ویژگی مشترک همه این نهاد ها غیر متمرکز گرداندن قدرت و هدایت آن به سطوح پایین جامعه است. سازماندهی اجتماعی مانند شهر داری ها ، انجمن ها شوراها ، تعاونی ها ی روستایی نهاد ها یی هستند که مشارکت را تسهیل می کنند. از جهت دیگر اگر نظامی برای اطلاع رسانی وجود نداشته باشد ،ایدئولوژی مشارکتی یا نهاد های مشارکتی موثر نخواهد بود . اگر مردم منابع و امکانات و اختیارات لازم برای اجرای طرح ها ی مورد علاقه خود را در دسترس نداشته باشند مشارکت به سرعت جای خود را به بی علاقگی خواهد داد. در حالی که اگر بدانند با مشارکت نیاز خودشان مرتفع شده وسودی برایشان حاصل می شود خود انگیزه ای برای مشارکت را در پی خواهد داشت .  

مشارکت را می توان میزان دخالت اعضای نظام اجتماعی در افزایش درک وتوان آنان در پاسخگوی به طرح های توسعه و تشویق ابتکارات محلی یا فرآیندی دانست که موجبات رشد و توانای اساسی بشر از جمله شأن و منزلت انسانی ،باروری نیروی تصمیم گیری و عمل سنجیده واندیشه او را فراهم می سازد .مفهوم مشارکت می تواند به سه ارزش بنیادی سهیم کردن مردم در قدرت و اختیار و راه دادن مردم در نظارت بر سرنوشت خویش و باز گشودن فرصت های پیشرفت بر روی مردم (رده های پایین جامعه ) استوار دانست . دیدگاهی که می توان برای مشارکت در نظر گرفت ، یکی این که به مشارکت به منزله ابزاری برای افزایش کارآیی نگاه شود و عقیده بر آن است که اگر مردم در کار ها در گیر شوند ،به احتمال زیاد با توسعه و خدمات جدید موافق بوده و از آن حمایت می کنند . دیدگاه دیگر این که به مشارکت به عنوان یک حق اساسی نگاه می شود و هدف اصلی از آن آغازبسیج برای فعالیت دسته جمعی ، کسب قدرت و تشکل نهاد یا سازمان است که در این تحقیق بیشتر بر دیدگاه اول تاکید دارد ودر واقعیت مشارکت باید از دیدگاه اول شروع شود و در غالب دیدگاه دوم سازمان یابد . 

فرضیات تحقیق

1- به نظرمی رسد بین میزان اعتماد ومیزان مشارکت روستاییان رابطه وجود دارد .

2- به نظرمی رسد بین میزان سازماندهی ومیزان مشارکت روستاییان رابطه وجود دارد .

3- به نظرمی رسد بین میزان انگیزه و میزان مشارکت روستاییان رابطه وجود دارد .

4- به نظرمی رسد بین میزان رضایت ومیزان مشارکت روستاییان رابطه وجود  دارد.

5- به نظرمی رسد بین میزان آگاهی ومیزان مشارکت روستاییان رابطه وجود دارد.

6- به نظر می رسد بین پایگاه اجتماعی ومیزان مشارکت روستاییان رابطه وجود دارد.

روش شناسی

نوع این تحقیق پیمایشی است ولی از سایر روش ها از جمله رجوع به اسناد و منابع موجود به منظور دست یابی به اطلاعات بیشتر استفاده شده است  که می تواند راه حل منطقی برای مسئولان حوضه های اجرایی طرح های توسعه برای کسب مشارکت مردم باشد و همچنین برای ایجاد آگاهی و انگیزه در مردم جهت همکاری میتواند مفید باشد .

تعریف عملیاتی

در این نوشته با مجموعه ای از متغیر های سطوح مختلف سرو کار داریم که بر خی از آنها مثل مشارکت مفهومی چند وجهی است  که در زیر به بیان مفاهیمی که در بالا ذکر شده می پردازیم.

 مفهوم مشارکت (متغیروابسته)

مشارکت در این تحقیق به عنوان متغير وابسته می باشد.

گائوتری در تعریف مشارکت می گوید :« مشارکت فرایندی اجتماعی ،عمومی ،یکپارچه ،چند گانه،چند بعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است. » ( 37،1986  ،gaotri)

به نظر یوئل:«مشارکت در مفهوم گسترده اش بر انگیختن احساسات مردم ،و در نتیجه به معنی افزایش درک وتوان آنان جهت پاسخ گویی به طرحهای توسعه ونیز به معنای تشویق ابتکارات محل است.» (پاتریک،119,1374)

مشارکت ساز مان یافته اقتصادی اجتماعی با برنامه های مشارکت مردمی مورد نظر فائوکه«هدف آنها در گیر ساختن فعال نردم در برنامه های توسعه وسازماندهی طبقات پایین مردم روستایی است وبرای اجرای برنامه های مشارکت مردمی بر مولفه هایی  چون تمرکز بر تهی دستان روستایی ،مشارکت زنان در توسعه ،گروههای کوچک ، نمایندگان اجرایی،کمیته های هماهنگکننده نیروهای بومی پروژه ،گروههای ترویج،تولید در آمد وپس انداز ،اعتبارات،آموزش ،ارزیابی مشارکتی و خود اتکایی اصرار دارد ،ارتباط تنگاتنگی دارد .»(فائو،45،1376)

«مشارکت می تواند اشکال و درجات گوناگونی یابد،نظیرهمکاری،همیاری،همبستگی،انطباق، سازگاری ،پذیرش ،انقیاد،شیفتگی ایفای نقشهای اجتماعی و انجام وظایفی که با این نقش ها ملازمت دارد . مشارکت به معنای تعلق همراه با فعالیت به مجموعه ای از وظایف که با این نقشها ملازمت دارد، مشارکت به معنای تعلق همراه با فعالیت به مجموعه ای از وظایف و هم به معنای امکان سود بردن از آن است .» .»(بیرو،1371)

تعریف مفاهیم (متغیر های مستقل )

اعتماد: میزان آبرووارزش واعتبار يک فرد به میزان اعتمادی که دیگران نسبت به او دارند در این طرح وابسته است وجود اعتماد متقابل بین روستاییان و شورای محلی بین روستاییان و مجریان طرح ها می تواند در بیشتر آن ها موثر باشد و در واقع معنای اعتماد متقابل را دربر دارد. سازماندهی :به این معنا که تا چه اندازه طرح ها در دست نهادهایی چون جهاد، بسیج ،و نهاد های دولتی و غیر دولتی باشد و چه قدر از نظم و سازماندهی درون گروهی برخوردارند  .

انگیزه: یعنی سبب و علت و آنچه کسی را به کاری وا می دارد . همان حالتی که فرد را به فعلیت وا می دارد و محرکی که پاسخ آن مشارکت است .

رضایت :همان میزان خوشنودی از طرح های قبلی و موفقیت آنها است .

آگاهی : میزان شناخت افراد نسبت به محیط پیرامونشان و طرح های اجرا شده وفرصت هاو امکاناتی که به وجود می آورند .

پایگاه اجتماعی :جایگاهی که افراد براساس معیارهای با ارزش اجتماعی غنی درآن قرارمی گیرند.

 

مدل تحلیلی

  انگیزه

   اعتماد

   آگاهی

سازماندهی

پایگاه اجتماعی

  رضایت

  مشارکت

 

 

 

شاخص سازی

ازآن جا که مشارکت مفهومی چند وجهی است و می تواند ابعاد گوناگونی به خود بگیرد ودر اين پژوهش با تعاریفی که در بالا ذکر شد به شرح زیر بیان می شود .

     سازه

      بعد

   مولفه

              شاخص

 مشارکت

 

« مشارکت فرایندی اجتماعی ،عمومی ،یکپارچه ،چند گانه،چند بعدی و چند فرهنگی است که هدف آن کشاندن همه مردم به ایفای نقش در همه مراحل توسعه است. » ( 37،198  ،gaotri)

 

 

 

 

   سیاسی

 

 

                 

  اقتصادی

 

 

 

اجتماعی وفرهنگی

 

 

    اعتماد

اعتماد به اجراکنندگان طرح واعضای شورا ومردم نسبت به همدیگر.

 

 سازماندهی

 

مشارکت نهادها ونظم وساماندهی گروهی

    انگیزه

 

  

زمینه های علاقه مندی مردم با توجه به وضع اقتصادی شان و علاقه ای که به محیط زندگی خود دارند .

   رضایت

   

رضایت از طرح ها و کیفیت آن

 

    آگاهی

اطلاع از فعالیت ها ی صورت گرفته در روستا 

 پیگاه اجتماعی

 

نوع شغل ومیزان تحصیلات ودر آمد

 

طیف سازی

در این بخش برای نمونه از طیف لیکرت برای سنجش شاخص هایی که به عنوان عوامل موثر بر مشارکت در نظر گرفته شده اند استفاده شده است .گویه های 1و5و11و12برای شاخص های مولفه اعتماد، گویه 6 و10 و14 برای مولفه سازماندهی، گویه 7و8 و15و16 برای مولفه آگاهی، گویه 3و4و13 برای مولفه رضایت ، گویه 2و9و17 برای مولفه انگیزه و گویه 21و22و23 برای مولفه پایگاه اجتماعی می باشد.

 

 

پرسشنامه

 

با سلام                                                                            کد پرسشنامه ...........

                                                                                                        کد پرسشگر ..........

این پرسشنامه به منظور آگاهی از دیدگاه ها ونظرات شما برای مشارکت در فعالیت هاو طرح های عمرانی که در روستا صورت می گیرد ،می باشد .خوشحال می شویم از نظرات شما به عنوان یکی از ساکنین این منطقه آگاه شویم .ضمنا ً تمامی مطالبی که می گویید نزد ما محفوظ می ماند و هیچ گونه اسم یا آدرسی هم از شما نمی خواهیم آنچه برای ما مهم است ،این که بدانیم چند درصد افراد چه نظری داشته اند . هر نظری هم داشته باشید برای ما مهم و محترم است حال چه مثبت و چه منفی .

                                                                          قبلا ً از همکاری شما متشکرم.

 

1- در اینجا به برخی از اقداماتی که توسط سازمانها و نهاد ها برای آبادانی صورت می گیرد اشاره می شود. شما بفرمایید ،این اقدامات تا چه حد مورد قبول شما است و آنها را درست می دانید .

اصلًا درست نیست

درست نیست

نه درست نه غلط

درست است

کاملاً درست

               گویه

ردیف

 

 

 

 

 

بیشتر پولی که از اهالی جمع می شود اسراف می شود.

1-

 

 

 

 

 

بدون توجه به توانایی پرداخت افرادعوارض گرفته شود .

2-

 

 

 

 

 

گرفتن پول از کسانی که در فعالیت ها و طرح های عمرانی اجرا شده ملکشان در موقعیت بهتری قرار گرفته است .

-3

 

 

 

 

 

آدم وقتی فعالیت های عمرانی ...رفاهی شورای روستایی مثل (پل، آسفالت ،ایجاد پارک و...)را می بیند متوجه می شود که این سازمان واقعا ًمی خواهد برای مردم کار کند .

-4

 

 

 

 

 

در شورای روستایی هر کس ساز خودش را می زند و سر خود عمل می کند و فعالیت های عمرانی به حال خود رها شده اند .

-5

 

 

 

 

 

اگر همه سازمانها  ونهاد های مرتبط با شورای روستا همکاری کنند بسیاری از مشکلات حل می شود .

-6

 

7- در روستای شما کتاب خانه عمومی وجود دارد .

                                                        بلی                          خیر                                                                                                             

 8- در روستای شما تلفن عمومی وجود دارد .           

                                                         بلی                      خیر                                                                   

*دراین قسمت به برخی از نظر هایی که در زمینه تشکیل شوراها یا فعالیت سازمانها و نهاد ها شده ،اشاره می شود ،بفرمایید با هر یک از آنها چه قدر موافق یا مخالفید ؟

کاملا مخالفم

مخالفم

در حد متوسط

موافقم

کاملاموافقم

                   موارد    

ردیف

 

 

 

 

 

فعالیت های عمرانی که اجرا می شود برای همه مردم (فقیر و غنی)یکسان است.

9-

 

 

 

 

 

به دلیل نداشتن تجربه کار گروهی ،شورا ها نمی توانند وظایفشان را به خوبی انجام دهند .

10-

 

 

 

 

 

اعضای شورا بعد از مدتی یادشان می رود که مردم آنها را انتخاب کردند .

11-

 

 

 

 

 

شوراها شرایطی را فراهم می آورند تا مردم در تصمیم گیری ها مشارکت کنند .

12-

 

 

 

 

 

به دلیل مشخص نبودن راه های مشارکت اگر فرصتی در این زمینه فراهم شود که به نفع مردم باشد ،اختلال و بی نظمی در میان مردم ایجاد می شود .

13-

 

 

 

 

 

 

 

 

سازمانها و نهاد ها ی غیر دولتی کارایی را افزایش می دهند و باعث پیشرفت جامعه می شوند .

14-

 

 

 

 

 

 

 

با مشارکت در امور روستا ،امکان اصلاح امور و خدمت به مردم فراهم می شود .

15-

 

 

 

 

 

 

 

با مشارکت در امر روستا می توان احترام و موقعیت بهتری کسب کرد .

 

16-

 

 

 

 

 

اگر امکان یا فرصتی پیش بیاید که بتوانم این منطقه را ترک کنم و در مناطق دیگر زندگی کنم این کار را انجام می دهم.

 

 

17-

 

 

18- جنس               مرد   زن                        

 19- سن  ........

20- وضعیت تاهل:     

                                مجرد             متاهل                               

21- وضعیت اشتغال:

 بیکار     بازنشسته      شاغل( بخش خصوصی )       شاغل( بخش دولتی)                        

خانه دار

 

22- مدرک تحصیلی:

کارشناسیکاردانی     دیپلم    پنجم ابتدایی    سوم ابتدایی     بی سواد      

 کارشناسی ارشد دکتری   

 

23- میزان در آمد خانوار :

کمتر از 150 هزار تومان

151تا 250 هزار تومان  

251تا 300هزار تومان  

351 تا 500 هزار تومان

501 هزار تومان به بالا  

                                       

 

                                                       مصاحبه ازساعت ....... تا ساعت.........                                                         

                                                    

                                                                                            با تشکر

منابع :

1- ازکیا ، مصطفی و غفاری ، غلامرضا ،(1380) ، بررسی رابطه بین انسجام اجتماعی و مشارکت اجتماعی سازمان یافته روستاییان در نواحی روستایی شهرستان کاشان ، اقتصاد کشاورزی و توسعه ،سال نهم ، شماره 365، ، نمایه  

2- ملک محمودی ، ایرج ، (1361) ، مشارکت ، ماهنامه جهاد ،

3- بیات ، مجتبی ، شورای اسلامی روستا ،از قانون تا اجرا ، سایت اینترنتی جامعه شناسی ایران ، اسفند (1385)  ،  http://sociology of iran.com

4- عبدالله شمپور ، ذوالفقار ،( 1378) ، بررسی میزان مشارکت در توسعه روستایی ، پایان نامه کارشناسی ،دانشگاه مازندران ،

5- برادر بهروان ، ( 1365)، مجموعه مقالات کنفرانس مشارکت ، اهداف وضرورت ها و انگیزه های مشارکت مردم ، ناشر دفتر مرکزی جهاد کشاورزی ،

6- پهناهی ، محمد حسین ویزدان پناه ، لیلا ، ( 1375 )، اثر ویژگی فردی بر مشارکت اجتماعی ، فصل نامه علوم اجتماعی ، شماره 21 ،

7- عابدی سروستانی ، احمد ،1385 ، جایگاه ترویج در توسعه با تاکید بر مشارکت ، روستا و توسعه ، فصل نامه علمی پژوهشی ، سال نهم ، شماره 1 ،        

8- Gaotri. H. (1986). Popular participation in development in participation in                                                                                                                                           development unsure Paris.                                                                                                                                                                                          

9- پاتریک . جی یوئل (1374)، برنامه ریزی در فرایند توسعه ،ترجمه غلامرضا احمدی و سعید شهابی ،انتشارات ققنوس ،تهران .

10- فائو (1376) ، رهیافت سازماندهی گروه های مردمی ومشارکت در فرایند توسعه روستایی ،ترجمه محمود جمعه پور ،ماهنامه جهاد ،شماره 194،وزارت جهاد سازندگی ،تهران .

11- بیرو،آلن،1371، ترجمه باقر ساروخانی ،فرهنگ علوم اجتماعی ،چاپ دیبا. 0

نوشته شده توسط نیک بخت _ حیدری در شنبه سی و یکم فروردین ۱۳۸۷ ساعت 15:20 | لینک ثابت |
 
offshore
Powered By Blogfa - Designing & Supporting Tools By WebGozar